• ภาษาไทย
    • English

บุคลกรสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ภูมี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr.Preeda Phumee
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง , อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : preeda.ph@rmutsv.ac.th , ppreeda2@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              : รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr. Thongchai Nitiratsuwan
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -

EMAIL          : thongchai.n@rmutsv.ac.th , nitiratsuwan@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr.Apirak Songrak
ตำแหน่ง        : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : apirak.s@rmutsv.ac.th , songrak@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ดร.นัทธ์หทัย  เครบส์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr.Nathathai  Krebs
ตำแหน่ง        : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , อาจารย์
TEL               : 090-962-6674
EMAIL          : nathathai.k@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : นายปรีดา เกิดสุข
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Preeda Kirdsook
ตำแหน่ง        :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : preeda.k@rmutsv.ac.th , pkirdsook@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่  พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dumrong Lohalaksanadech
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : dumrong.l@rmutsv.ac.th , dumronglo@yahoo.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Kosin Pattanamanee
ตำแหน่ง        : รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง , อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : kosin.p@rmutsv.ac.th , Kosin65@hotmail.com , Kosin65@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Manoch Khamcharoen
ตำแหน่ง        : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง , อาจารย์
TEL               : 080-648-205

EMAIL          : manoch.k@rmutsv.ac.th , Auskom@hotmail.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Watthana Watthakun
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : wattana.w@rmutsv.ac.th , wattanakul67@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุข  (ลาศึกษาต่อ)
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Rattanaporn Anantasuk
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 081-253-8812
EMAIL          : rattanaporn.a@rmutsv.ac.th 
Profile          : ดูรายละเอียด

 
 

 

ชื่อ-สกุล             : ดร.วิกิจ ผินรับ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Wikit Phinrub
ตำแหน่ง        : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา , อาจารย์
TEL               : 081-893-4374
EMAIL          : wikit.p@rmutsv.ac.th, wikit_ph@hotmail.com

Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Supatcha Chooseangjaew
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 083-394-4056

EMAIL          : supatcha.c@rmutsv.ac.th 
Profile          : ดูรายละเอียด
 

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวกันย์สินี พันธ์วนิชดำรง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Kansinee Panwanitdumrong
ตำแหน่ง        : อาจารย์ 
TEL               : -
EMAIL          : kansinee.p@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร เจริญเดช  (ลาศึกษาต่อ)
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Uton Charoendat
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : uton.c@rmutsv.ac.th , aonuton@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐา  คเชนทร์ภักดี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr.  Natta  Kachenpukdee
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : 095-259-6136
EMAIL          : natta.k@rmutsv.ac.th , n.kachenpukdee@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณาเดช
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Supraewan  Lohalaksanadech
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 084-628-4372 

EMAIL          : supraewpan.l@rmutsv.ac.th , supraewan@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์  มะเห
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Nopparat  Mahae
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 081-478-9381
EMAIL          : nopparat.m@rmutsv.ac.th , mnopparat@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : รองศาสตราจารย์ ดร. ชุตินุช  สุจริต
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr. Chutinut  Sujarit
ตำแหน่ง        : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
TEL               : 095-504-1954 , 086-479-8919
EMAIL          : chutinut.s@rmutsv.ac.th , s.chutinut58@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             :  รองศาสตราจารย์ชมพูนุช  โสมาลีย์​ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Chompunooch Somaree
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 062-941-1856 , 091-054-6899
EMAIL          : chompunooch.s@rmutsv.ac.th , so_chompunooch@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  วัฒนกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Uraiwan Wattanakul
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : uraiwan.w@rmutsv.ac.th, uraiwan16@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤดี  พิชัยรัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Donrudee  Pitchairat
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : 093-326-6454
EMAIL          : donrudee.j@rmutsv.ac.th 
Profile          : ดูรายละเอียด