• ภาษาไทย
    • English

คณะผู้บริหาร

 

  

ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย

prasert65@hotmail.com

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

                                                                                                                                                                        

         ผศ.สุนันทา  ข้องสาย                                                                              ผศ.ดร.วรพร  ธารางกูร                                                                              ผศ.ดร.ชาคริยา  ฉลาด

        Ta047@hotmail.com                                                                      mam_tarangkoon@yahoo.com                                                                     cchakhriya@gmail.com

     รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน                                                               รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                                                    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

                                                                                                               

                                                                                                             อาจารย์เดือนรุ่ง  ช่วยเรื่อง

                                                                                                            chouyruang@hotmail.com

                                                                                                              หัวหน้าสำนักงานคณบดี