• ภาษาไทย
    • English

คณะผู้บริหาร

 

  

ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย

prasert.t@rmutsv.ac.th

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

                                                                                                                                                                        

         ผศ.สุนันทา  ข้องสาย                                                                              ผศ.ดร.วรพร  ธารางกูร                                                                              ผศ.ดร.ชาคริยา  ฉลาด

        sunanta.k@rmutsv.ac.th                                                                      woraporn.t@rmutsv.ac.th                                                                       chakhriya.c@rmutsv.ac.th

     รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน                                                               รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                                                     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

                                                                                                               

                                                                                                             อาจารย์เดือนรุ่ง  ช่วยเรื่อง

                                                                                                            duanrung.c@rmutsv.ac.th

                                                                                                              หัวหน้าสำนักงานคณบดี