• ภาษาไทย
  • English

ผศ.สุนันทา ข้องสาย


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Sunanta Khongsai
ชื่อภาษาไทย        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
ตำแหน่งด้านบริหาร     : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : Ta047@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท     วท.ม.    เคมีเชิงฟิสิกส์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 • ปริญญาตรี    วท.บ.    เคมี               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................