• ภาษาไทย
  • English

ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Asst. Prof. Dr. Woraporn  Tarangkoon
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร  ธารางกูร
ตำแหน่ง         : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หลักสูตร            :   อาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล

TEL             : -

EMAIL         :  -@rmutsv.ac.th,  mam_tarangkoon@yahoo.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก  Ph.D.    Marine Biology          University of Copenhagen
 • ปริญญาโท   วท.ม.     วิทยาศาสตร์ทางทะเล      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี   วท.บ.    วาริชศาสตร์                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน (โดยเฉพาะ mixotroph)
 • symbiosis ในโปรโตซัวในระบบนิเวศทางทะเล
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 

งานวิจัยที่สนใจ

 • .......................................................................................................
 • ......................................................................................................

 

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • Tanyaros, S., Pattanatong, T.  and Tarangkoon, W. 2012. Effect of water flow rate and density on nursing hatchery-reared juvenile oysters (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) in a semi-closed recirculation system. Journal of Applied Aquaculture. 24 (4): 364-373.
 • Tanyaros, S. and Tarangkoon, W. 2013. Infestation and eradication of small parasitic  Sabellidae (Polychaeta) in hatchery-reared juvenile tropical oyster (Crassostrea belcheri, Sowerby 1871). The Israeli journal of Aquaculture-Bamidgeh. 65:1-5.
 • สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว สุวัจน์ ธัญรส ปรีดา ภูมี และ วรพร ธารางกูร. 2557.  การผลิตซากเซลล์เดียวจากสาหร่ายสายใบ (Porphyra sp.) เพื่อการอนุบาลลูกหอยตะโกรมกรามขาว(Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) ระยะวัยอ่อนและวัยรุ่น. Graduate Research Conference Proceeding, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 818-827
 • Tarangkoon, W., Promkaew, S., Piumsomboon, A. and Paphavasit, N. 2012. Phytoplankton Community in Ban Tongtasae Mangrove, Trang province,Southern Thailand. The International Fisheries Symposium - IFS 2012 : Sharing Knowledge for Sustainable  Aquaculture and Fisheries in the South-East Asia, 6-8 December 2012.  Can Tho City. Viet Nam. 
 • Tanyaros, S. and W. Tarangkoon. 2012. Nursery culture of the hatchery-reared tropical oysters spat (Crassostrea belcheri Sowerby, 1871) in effluent from fish-ponds by suspended plastic mesh tray. International Fisheries Symposium-IFS 2012. “Sharing Knowledge for Sustainable Aquaculture and Fisheries in the South-East Asia” 6-8, December, 2012. Can Tho City, Vietnam.
 • Tanyaros, S., and W. Tarangkoon. 2013. Organic content and carbon dioxide (CO2) emissions from seagrass beds sediment in the coastal area of Trang province, southern Thailand. Assuring Sustainability via University with Research (ASSURE). 16-17 May, 2013. B.P. Samila Beach hotel, Songkla. Thailand.
 • Tarangkoon, W., Udomwongyont, N. and Satapoomin, S. 2014. Mixotrophic Dinophysis from the Andaman Sea Coast of Thailand. The International Conference on Life Science & Biological Engineering, 22-24 July 2014.  Sapporo. Japan. p.86-95.  
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................