• ภาษาไทย
    • English

ข่าวนักศึกษา / ทุนการศึกษา

TCAS การรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการโครงการฝึกทักษาวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561

ขอแก้ไขปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560