• ภาษาไทย
    • English

ข่าวนักศึกษา / ทุนการศึกษา

รับสมัคร ทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 @16/8/59

 

แจ้งรายละเอียดการสมัครเรียน / สอบธรรมศึกษา

ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเรียนปรับพื้นฐาน พ.ศ.2559

 

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่บัดนี้ - กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศ : ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ (แจ้งทับซ้อน วันที่ ๖-๑๓ ต.ค. ๕๘)

ธนาคารขยะสัญจร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดโครงการครอบครัวสุขใจลดขยะเป็นศูนย์ กิจกรรม : ธนาคารขยะสัญจร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในโครงการเริ่มจากการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศ

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศ: ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชีย วิทยาเขตตรัง  เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘