• ภาษาไทย
    • English

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
  • หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 คน
  • หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 10 คน
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560   :  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่  <<<