• ภาษาไทย
    • English

ผลงานนักศึกษา

สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

ขอแสดงความชื่นชม นายราชัน รอดเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่เป็นกรรมการสังเกตการณ์การประกวดชิงแชมป์ปลากัดไทย ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามีความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรัญญู จู้ห้อง และ นายณฐิวุฒิ แก้วกูล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ได้รับเกียรติบัตร มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถุมภ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

นำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้กับนักศึกษาและฝึกให้นักศึกษานำเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะว

"ส่งน้องเรียนจบ" มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิฆัมพร ไกรเกรอะ และ นางสาวสุพิชชา คงอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา-ปริญญาตรี ปีที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก