• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามีความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรัญญู จู้ห้อง และ นายณฐิวุฒิ แก้วกูล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ได้รับเกียรติบัตร มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถุมภ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา