• ภาษาไทย
    • English

นำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้กับนักศึกษาและฝึกให้นักศึกษานำเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยนักศึกษานำเสนอผลงานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ผลงานดีเด่น และผลงานดี ด้านต่างๆ ในโครงการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 7 อีกด้วย  #Gallery    #Fanpage