• ภาษาไทย
    • English

แนวทางปฏิบัติการใช้งานห้องปฏิบัติการ/อาคาร/พื้นที่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษโครงงาน การผลิตสื่อการสอน และงานวิจัยตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้งานห้องปฏิบัติการ/อาคาร/พื้นที่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษโครงงาน การผลิตสื่อการสอน และงานวิจัยตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 

1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้งานห้องปฏิบัติการ/อาคาร/พื้นที่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษโครงงาน การผลิตสื่อการสอน และงานวิจัยตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่​​

2. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับรายวิชาปัญหาพิเศษ/โครงงาน

3. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับรายวิชาปัญหาพิเศษ/โครงงาน

4.  แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัย

5.  แบบฟอร์มขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับการวิจัย

6.  แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับการเตรียมสื่อการสอน

7.  จำนวนผู้ปฏิบัติงานในห้อง/ใช้งานห้องปฏิบัติการสูงสุดภายใต้มาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   (29/07/2564)

8.  ระบบการจองห้องปฏิบัติการสำหรับอาจารย์   << คลิกเข้าสู่ระบบ

9.  ระบบการจองห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษารายวิชาปัญหาพิเศษ/โครงงาน    << คลิกเข้าสู่ระบบ