• ภาษาไทย
    • English

แนวทางปฏิบัติการใช้งานห้องปฏิบัติการ/อาคาร/พื้นที่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษโครงงาน การผลิตสื่อการสอน และงานวิจัยตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้งานห้องปฏิบัติการ/อาคาร/พื้นที่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษโครงงาน การผลิตสื่อการสอน และงานวิจัยตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 

1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้งานห้องปฏิบัติการ/อาคาร/พื้นที่ สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษโครงงาน การผลิตสื่อการสอน และงานวิจัยตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7)    (17/01/2565)​​

2. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการสำหรับรายวิชาปัญหาพิเศษ/โครงงาน     

3. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับรายวิชาปัญหาพิเศษ/โครงงาน    

4. แบบฟอร์มขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเตรียมการสอน/วิจัย      (17/01/2565)

5.  จำนวนผู้ปฏิบัติงานในห้อง/ใช้งานห้องปฏิบัติการสูงสุดภายใต้มาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   

6.  ระบบการจองห้องปฏิบัติการสำหรับอาจารย์   << คลิกเข้าสู่ระบบ

7.  ระบบการจองห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษารายวิชาปัญหาพิเศษ/โครงงาน    << คลิกเข้าสู่ระบบ