• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมสำนักงานคณบดี

 

 

1. การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน (Knowledge management : KM)    วันที่ 28 มกราคม 2562

 

   

2. ประชุมสำนักงานคณบดีครั้งที่ 1   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   

 

  

3. กิจกรรม Coffee Brake  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

4. กิจกรรมการให้บริการด้วยใจและรอยยิ้ม    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

 

5. บุญสงกรานสืบสานประเพณีไทย  วันที่ 5 เมษยายน 2562

 

6. การจัดการความเครียดจากการทำงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

 

 

7. ประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2   วันที่ 20 มิถุนายน 2562 

 

 

8. ชี้แจงประเมินค่างาน  วันที่ 30 สิงหาคม 2562

 

9. ทำบุญวันสารทเดือนสิบ 2562  วันที่ 27 กันยายน 2562

 

 

10. ประชุมงานวิชาการและวิจัย  วันที่ 9 ตุลาคม 2562

 

 

11. แนวปฏิบัติที่ดีงานสารบรรณ  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

 

  

12. อบรม Google Forms และ QR Code  วันที่ 22 มกราคม 2563

 

  

13. กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563