• ภาษาไทย
    • English

ประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2

บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อ.เดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS