• ภาษาไทย
    • English

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

 

คำสั่ง   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ     (29 มีนาคม 2565)    
   
รายงานการประชุม    แบบประเมินออนไลน์ของหน่วยต่างๆ 
   
แบบฟอร์มหน่วยทะเบียน  แบบฟอร์มหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
       
แบบฟอร์มหน่วยหลักสูตร แบบฟอร์มหน่วยแนะแนว / ให้คำปรึกษา   
       
หน่วยวิจัย        (23 มีนาคม 2565)   แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา     
       
หน่วยฝึกงานและสหกิจ        (23 มีนาคม 2565)   แบบฟอร์มศิลปวัฒนธรรม    
       
แบบฟอร์มฝึกทักษะวิชาชีพ แบบฟอร์มหน่วยบุคลากร        
       
แบบฟอร์มวิชาการ แบบฟอร์มหน่วยการเงินและบัญชี  
       
แบบฟอร์มหน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ    
       
แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ แบบฟอร์มหน่วยนโยบายและแผน     
       
RUTS คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   โลโก้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง