• ภาษาไทย
    • English

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

 

คำสั่ง   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ     (4 สิงหาคม 2564)    
   
รายงานการประชุม    แบบประเมินออนไลน์ของหน่วยต่างๆ 
   
แบบฟอร์มหน่วยทะเบียน  แบบฟอร์มหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
       
แบบฟอร์มหน่วยหลักสูตร แบบฟอร์มหน่วยแนะแนว / ให้คำปรึกษา   
       
แบบฟอร์มหน่วยวิจัยและฝึกอบรม     แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา     
       
แบบฟอร์มหน่วยฝึกงานและสหกิจ แบบฟอร์มศิลปวัฒนธรรม    
       
แบบฟอร์มฝึกทักษะวิชาชีพ แบบฟอร์มหน่วยบุคลากร      
       
แบบฟอร์มวิชาการ แบบฟอร์มหน่วยการเงินและบัญชี  
       
แบบฟอร์มหน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ    
       
แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ แบบฟอร์มหน่วยนโยบายและแผน     
       
RUTS คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   โลโก้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง