Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

ประชุมคณาจารย์

 

ประจำปี 2556   

  • ครั้งที่ 1/2556                                                                                                                                                                                                                                               
  • ครั้งที่ 2/2556                                                                                                                                                                                                                                             
  • ครั้งที่ 3/2556                                                                                                                                                                                                                                                     
  • ครั้งที่ 4/2556                                                                                                                                                                                                                                               
  • ครั้งที่ 5/2556

 

ประจำปี 2555

  • ครั้งที่ 1/2555                                                                                                                                                                                                                                                
  • ครั้งที่ 2/2555                                                                                                                                                                                                                                             
  • ครั้งที่ 3/2555                                                                                                                                                                                                                                                     
  • ครั้งที่ 4/2555