• ภาษาไทย
    • English

รางวัล

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเภทบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง ประเภทบุคลากรที่ได้ปรับเพิ่มคุณวุฒิสายวิชารการ คือ ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม ปร

เชิดชูผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค

ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี หัวหน้าสาขาอุต

ครูดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ อาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2559 ในโครงการวันครู ครั้งที่ 6 ครูเพื่อศิษย์ “คุรุพาจารย์ คุรุราชา” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี