• ภาษาไทย
    • English

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประเภทบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เกิดปราง ประเภทบุคลากรที่ได้ปรับเพิ่มคุณวุฒิสายวิชารการ คือ ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม ประเภทบุคลากรที่ได้ปรับเพิ่มคุณวุฒิสายสนับสนุน คือ นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์ นางกฤติยาภรณ์ บุญเดช และนางวลัยพร สงเสน และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมงได้รับรางวัลประเภททีมจากโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ เวทีกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  #Gallery   #Fanpage