นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นางสาวเมริสา พรมสมบัติ (เมย์) นางสาวพิไลวรรณ ดีหลิว (อ้น) นางสาวกุลณัฐ ด้วงรัตน์ (เซน) นางสาวชญานิตย์ ทิพเศษ (พราว) นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 – 23 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ลักษณะการฝึก จะแบ่งออกเป็น 5 ฐาน เเต่ละคน จะเเยกไปปฏิบัติงานคนละฐาน ฐานละ 15 วันหมุนเวียนสลับกันไป ดังนี้ ฐานวัดคุณภาพน้ำ ฐานเเพลงก์ตอน ฐานโรงเพาะปลา ฐานโรงเพาะหอย ฐานสาหร่ายทะเลแต่ก็จะมีการดูเเลเต่า

===========================
สมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล คลิก

https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

===========================