โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษาศึกษา 2567 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานการจัดโครงการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จากนั้น นักศึกษารับชมคลิปวิดีโอและร่วมกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ในการนี้ขอขอบคุณ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ที่มอบแผ่นพับนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และคลิปวิดีโอ