• ภาษาไทย
    • English

บุคลกรสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ  วิรัชวงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Pontep  Wirachwong
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม
TEL               : -
EMAIL          : pornthep.w@rmutsv.ac.th , thep1969@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Prof. Dr. Suwat Tanyaros
ตำแหน่ง        : ศาสตราจารย์  , อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
TEL               : -

EMAIL          : suwat.t@rmutsv.ac.th , stanyaros@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : รองศาสตราจารย์ ดร.พชร เพ็ชรประดับ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Assoc. Prof. Dr. Patchara Pedpradab
ตำแหน่ง        : รองศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          :  patchara.p@rmutsv.ac.th , ppedpradab@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Prasert  Tongnunui
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
TEL               : -
EMAIL          :  prasert.t@rmutsv.ac.th , Prasert65@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Sittichoke  Janyong
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองอธิการบดี
TEL               : -
EMAIL          : sittichoke.j@rmutsv.ac.th, Janyong710@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ  สุดทองคง
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Asst. Prof. Dr. Chanyut  Sudtongkong
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          : chanyut.s@rmutsv.ac.th,  chanyuts@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

 

ชื่อ-สกุล             : นายนิคม อ่อนสี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.Nikom Onsri 
ตำแหน่ง        : อาจารย์  (ลาศึกษาต่อ)
TEL               : 
EMAIL          : nikom.o@rmutsv.ac.th, bozo_sky@hotmail.co.th
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ธารางกูร
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Asst. Prof. Dr. Woraporn  Tarangkoon
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
TEL               : 081-702-3360

EMAIL          : woraporn.t@rmutsv.ac.th , mam_tarangkoon@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด
 
 

 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย เสนารัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst.Prof. Dr.Sinlapachai Senarat
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : 089-986-3185
EMAIL          : sinlapachai.s@rmutsv.ac.th , Senarat.S@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ จิตรภักดี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Suwit Jitpukdee
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : -

EMAIL          : suwit.j@rmutsv.ac.th , suwitjit@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Chanika Saenge Chooklin
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          : chanika.s@rmutsv.ac.th , anae1357@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์  รัตนพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Asst. Prof. Dr. Kanokrat  Rattanapan
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : 089-474-3626
EMAIL          : kanokrat.n@rmutsv.ac.th, Koy_worwae@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ดร.ขวัญตา ตันติกำธน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Khwanta Tantiikamton
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : khwanta.t@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Nutchanat Ninlaor
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : 095-408-2323
EMAIL          : nutchanat.n@rmutsv.ac.th 
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Asst. Prof. Aneak Sawain
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : 081-093-4495
EMAIL          : aneak.s@rmutsv.ac.th , aneak.ene@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางวรรณวิภา ไชยชาญ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Wanvipa Chaichan
ตำแหน่ง        : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
TEL               : -

EMAIL          : wanvipa.k@rmutsv.ac.th , wanvipa.kk@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด
 

 

   ชื่อ-สกุล             : นางสาวกัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
   ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Kattinat Sagulsawasdipan
   ตำแหน่ง        : อาจารย์
   TEL               : 089-724-3043
   EMAIL          : kattinat.s@rmutsv.ac.th
   Profile          : ดูรายละเอียด