• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรสาขาศึกษาทั่วไป

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา  อุ้ยเอ้ง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Janta Uieng
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
TEL               : -
EMAIL          :  Juntra.o@rmutsv.ac.th , N_juntra@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Praphasri Srichai
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
TEL               : -

EMAIL          : praphasri.s@rmutsv.ac.th, srino@yahoo.com, srino777@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

 


 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Duanrung Chooyruang
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : duanrung.c@rmutsv.ac.th, chouyruang@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณกร พลพิชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Asst. Prof. Wannakorn Ponpichai
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          : wannakorn.p@rmutsv.ac.th, mamoz-@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             : นางสาวเจตนา อินยะรัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss.Jettana Inyarat
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : sasirat.i@rmutsv.ac.th, jettanadeejing@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ดร.อนันตนิจ  ชุมศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Dr.Anantanit  Chumsri
 ตำแหน่ง        : อาจารย์
 TEL               : -
 EMAIL          : anantanit.p@rmutsv.ac.th , anantanit@hotmail.com
 Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Amornrat  Angajchariya
ตำแหน่ง        :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               :  098-017-4843 และ 081-892-9544
EMAIL          : amornrat.a@rmutsv.ac.th , tamornrat1975@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริยา  ฉลาด
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr.Chakhriya  Chalad
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
TEL               : -

EMAIL          : chakhriya.c@rmutsv.ac.th , cchakhriya@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนภา  ว่องสนั่นศิลป์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Tasanapa  Wongsanansin
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          : tassnapa.w@rmutsv.ac.th, w_tassnapa@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ดร.อารีรัตน์ ว่องก๊ก
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Areerat  Vongkok
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : areerat.v@rmutsv.ac.th , Vongkok@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             : นายนฤทธิ์ กล่อมพงษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Narit  Klompong
ตำแหน่ง        : อาจารย์  (ลาศึกษาต่อ)
TEL               : -
EMAIL          : narit.k@rmutsv.ac.th, Klompong_rit@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Sunanta Khongsai
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL               : -

EMAIL          : sunanta.k@rmutsv.ac.th , Ta047@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ดร. นิภาพร ช่วยธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Nipaporn Chuaytanee
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : nipaporn.c@rmutsv.ac.th , namritpy@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ฉินนานนท์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Malinee Chinnanon
ตำแหน่ง        :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : -
EMAIL          : malinee.c@rmutsv.ac.th , Nee_ice@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษมี  วิทยา
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Luksamee Vittaya
ตำแหน่ง        :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL               : 089-653-9180
EMAIL          : luksamee.v@rmutsv.ac.th , nokluksamee@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr.Tanayt Sinprachim
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : tanayt.s@rmutsv.ac.th , Tanayt65@hotmail.com

Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             : ดร. สุดคนึง ณ ระนอง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Sutkanung  Na ranong
ตำแหน่ง        : อาจารย์ , รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
TEL               : -
EMAIL          : sutkanung.n@rmutsv.ac.th , sutkanung@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด