• ภาษาไทย
    • English

ระบบส่งหนังสือราชการออนไลน์

 

 

  1. คู่มือปฏิบัติงานระบบสารสนเทศการส่งหนังสือราชการงานวิชาการและวิจัย ผ่าน Google Application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  2. สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศการส่งหนังสือราชการงานวิชาการและวิจัย