• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

 


ผลการดำเนินงาน

ข้อ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร
1.

มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบประกันคุณภาพหลักสูตร

     ผลการดำเนินงาน

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้มีระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการคุณภาพหลักสูตร โดยคณะฯ มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีการประมง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงานประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนของระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ ซึ่งนอกจากมีคู่มือการประกันคุณภาพแล้ว คณะฯ ยังมีคำสั่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรภายใต้การทำงานของคณะฯ

     ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน จำนวน 15 หลักสูตร เป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 12 หลักสูตร และหลักสูตรขอใช้ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

     หลักสูตรของคณะฯ จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (ป.ตรี)

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ (ป.ตรี)              

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ป.ตรี)

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ป.ตรี)

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ป.ตรี)

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ป.ตรี)

     7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ป.ตรี)

     8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.ตรี)

     9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  (ป.ตรี)

     10.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (ป.โท)      

     11.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (ป.โท)      

     12.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  (ป.โท)              

     หลักสูตรขอใช้จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ป.ตรี)

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.ตรี)

     3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ป.ตรี)

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

     1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กำหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้องดำเนินการจัดส่งรายวิชาเปิดสอน ภาระงานสอนของแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้หน่วยทะเบียนและวัดผลดำเนินการจัดรายวิชาสอนให้กับนักศึกษาแต่ละหลักสูตร

     2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  ในภาคการศึกษานั้นๆ จัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ในการกำหนดรายวิชา ทั้งนี้ ต้องจัดรายละเอียดของทุกรายวิชาให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษา

     3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะต้องดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาโดยการจัดทำเอกสาร มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกภาคการศึกษา

     4. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสาร มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวม เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน การประเมินผล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

     อีกทั้ง เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จัดให้นักศึกษามีการประเมินผลการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน และประเมินปัจจัยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสะท้อนคุณภาพ การเรียนการสอนและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป

 FSFT-5.2-1-01  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีการประมง

FSFT-5.2-1-02

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน12 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร

 FSFT-5.2-1-03  รายวิชาเปิดสอน ภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

FSFT-5.2-1-04 หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่ง มคอ.3 มคอ.5 ของแต่ละภาคการศึกษา

FSFT-5.2-1-05 รายวิชาเปิดสอน ภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

FSFT-5.2-1-06 ตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.3 มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

FSFT-5.2-1-07 เอกสารส่ง มคอ.5 มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการ ศึกษา 2559

FSFT-5.2-1-08 ตารางสรุปผลการจัดทำรายงาน มคอ.3 มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

FSFT-5.2-1-09 ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

FSFT-5.2-1-10 ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

FSFT-5.2-1-11 สรุปผลแบบ สอบถามความคิดเห็นนักศึกษาต่อ สิ่งสนับสนุนทางการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

FSFT-5.2-1-12 เอกสารส่ง มคอ.5 มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

2. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม ให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา

     ผลการดำเนินงาน

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ผ่านทางคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อกำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกครั้ง ตามรอบไตรมาส

     ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้เสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่องพิจารณารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 7 เดือน และรอบ 8 เดือน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี

 

FSFT-5.2-2-01   หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560

FSFT-5.2-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

3.

มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร

     ผลการดำเนินงาน

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดสรรงบประมาณโดยจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้กับสาขาเพื่อให้สาขานำไปจัดสรรให้กับแต่สาขาวิชาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และจัดส่งให้กับงานพัสดุของคณะฯ เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้กับแต่ละสาขาวิชาต่อไป อีกทั้งมีโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ ได้แก่

     1. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสารแก่นักศึกษา

     2. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 6

     3. ส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเป็นภาษาต่างประเทศ

     4. ความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

FSFT-5.2-3-01 หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้ดำเนินการ จัดทำวัสดุการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

FSFT-5.2-3-02 หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้ดำเนินการ จัดทำวัสดุการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

FSFT-5.2-3-03 รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสารแก่นักศึกษา

FSFT-5.2-3-04 รายงานการดำเนินโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 6”

FSFT-5.2-3-05 รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ เชี่ยวชาญวิชาชีพเป็นภาษา ต่างประเทศ

FSFT-5.2-3-06 รายงานการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
4.

มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา

     ผลการดำเนินงาน

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยมีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งสิ้น 12 หลักสูตร โดยแยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร ผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อย มติที่ประชุมเห็นชอบและ มีข้อสังเกตในตัวบ่งชี้ที่ 3 และ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ซึ่งมีค่าคะแนนน้อย จึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบและปรับปรุงการประเมินตนเอง โดยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ตามผลการประเมินระดับหลักสูตร และวิเคราะห์ผลจากการนำ

แผนพัฒนาคุณภาพ มาปรับปรุงหลักสูตรและส่งผลให้การดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558          มีคุณภาพดีขึ้น และดำเนินการเตรียมการปรับปรุง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อไป

     สำหรับปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้กำหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2560 และระดับคณะฯ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยมีกำหนดการรับการตรวจประเมิน ดังนี้

     หลักสูตรของคณะฯ จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2560

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

         สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ป.โท)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน   2560

     4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

     5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ  (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2560

     6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

         สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ป.โท)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2560 

     7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

     8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560     

     9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

     10.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

         สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2560

     11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

     12.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

         สาขาวิชาการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (ป.โท)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2560

     หลักสูตรขอใช้จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2560

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.ตรี)

          รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

     3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

         สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ป.ตรี)

         รับการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

FSFT-5.2-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559


FSFT-5.2-4-02 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามผลการประเมินระดับหลักสูตร


FSFT-5.2-4-03 วิเคราะห์ผลจากการนำแผนพัฒนาคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรและส่งผลให้การดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 มีคุณภาพดีขึ้น


FSFT-5.2-4-04 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

5.

นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     ผลการดำเนินงาน

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยมีหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมิน รวมทั้งสิ้น 12 หลักสูตร โดยแยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร ผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อย มติที่ประชุมเห็นชอบและมีข้อสังเกตในตัวบ่งชี้ที่ 3 และตัวบ่งชี้ที่ 5 ซึ่งมีคะแนนต่ำ จึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบและปรับปรุงการประเมินตนเองโดยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อดำเนินการปรับปรุง เตรียมการรองรับการตรวจประเมินฯ สำหรับปีการศึกษา 2559 ต่อไป

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อที่ 4)

FSFT-5.2-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

FSFT-5.2-4-02 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามผลการประเมินระดับหลักสูตร

FSFT-5.2-4-03 วิเคราะห์ผลจากการนำแผนพัฒนาคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรและส่งผลให้การดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 มีคุณภาพดีขึ้น

6.

มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

     ผลการดำเนินงาน

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน จำนวน 1 หลักสูตร คือ

     1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ป.ตรี)
-