• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ : 

อีเมล์ :

เว็บไซต์สาขา/หน่วยงาน : อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2538 หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศไทยและอาเซียน เพื่อผลิตนักวิชาการด้านการประมง ในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน และหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของ ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการ