ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนและเห็นชอบการปฏิบัติงานประจำปีของสโมสรนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายกิจกรรมนักศึกษา

โดยมี นางสาวบัณฑิตา ฉิมมณี นายกสโมสรนักศึกษา นายอภิรักษ์ จิโสะ อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1 นายพงศ์ภัค พลรัตน์ อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2 นางสาวณัฏฐา เก่งกาจ เหรัญญิก และนางสาวกฤตธีรา ผ่องศรี เลขานุการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567