ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี ประชุมหารือเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย นางดาวดล สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดย นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ นักวิชาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ล่องแก่งลุงทัน โฮมสเตย์ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

=================================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

=================================