• ภาษาไทย
    • English

บุคลกรสาขาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง


 

ชื่อ-สกุล             : ดร.กนกรัตน์  รัตนพันธุ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Kanokrat  Rattanapan
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม , อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th, Koy_worwae@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ จิตรภักดี
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Suwit Jitpukdee
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , suwitjit@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Dr. Chanika Saenge Chooklin
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , anae1357@yahoo.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล              : นางสาวเตือนใจ ปิยัง
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Tuanjai Piyang
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , Tuanjai2527@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล             : ดร.ขวัญตา ตันติกำธน
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Dr. Khwanta Tantiikamton
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : khwanta.t@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล                : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Asst. Prof. Nutchanat Ninlaor
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , nutchanatninlaor@hotmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 

ชื่อ-สกุล             : นายเอนก สาวะอินทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr. Aneak Sawain
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , aneak.ene@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล                : นางวรรณวิภา ไชยชาญ
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mrs. Wanvipa Chaichan
ตำแหน่ง        : อาจารย์
TEL               : -

EMAIL          : @rmutsv.ac.th , wanvipa.kk@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด

 

 


 

ชื่อ-สกุล                : นางสาวกัตตินาฎ สกุลสวัสดิพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Miss. Kattinat Sagulsawasdipan
ตำแหน่ง        :  อาจารย์
TEL               : -
EMAIL          : @rmutsv.ac.th , kattunat.s@gmail.com
Profile          : ดูรายละเอียด