• ภาษาไทย
    • English

หน่วยบริการวิชาการ

  1. แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการบริการวิชาการ (Upload 11/02/2564)                                                                                                                                                                                                             
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563  (Upload 11/02/2564)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  3. แบบเสนอขออนุมัติโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563  (Upload 11/02/2564)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  4. แบบเสนอขออนุมัติโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน     (Upload 28/12/2564)