Get Adobe Flash player

marine-2016รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรสAQ

    

Asst.Prof.Dr.Prasert Tongnunui

Dean

Faculty of Science and Fisheries

Technology

              

     

    ธนาคารปูม้า การอนุรักษ์และการจัดการโดยชุมชน                 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน:ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป             

                         โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์                                                            โดย ผศ.ดร.นพรัตน์  มะเห

             

             อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประมง                                อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง