Get Adobe Flash player

 

น้อมส่งเสด็จโควตา 60แทนคุณสรรหาอธิการบดีกำหนดตัดชุดครุย ปี2559

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

Download

         

Facebook Fanpage

              

    

                ท่านสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                              

                           และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง                                                                                                               

                                  ร่วมบันทึกรายการเดินหน้าประชารัฐ  ตอน  วิจัยนำพาประเทศสู่ " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "