• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลบุคลากร

สาขาศึกษาทั่วไป

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สาขาเทคโนโลยีการประมง

สาขาสิ่งแวดล้อม

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง