• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลบุคลากร

สาขาศึกษาทั่วไป

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สาขาสิ่งแวดล้อม

สาขาเทคโนโลยีการประมง

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง

  • เข้าใช้งาน

งานวิชาการและวิจัย

  • เข้าใช้งาน

งานพัฒนานักศึกษา

  • เข้าใช้งาน

งานบริหารและวางแผน