• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) *New*

 

 

 

หนังสือที่ อว 0655/196 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 หนังสือประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง

 

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาแจ้งให้หน่วยงานเพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การสอบปลายภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

กำหนดการค่าย Marine Science Camp ครั้งที่ 3 วันที่ 27-30 มกราคม 2563

 

ประกาศ : ธนาคารขยะ วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

 

 

ขอเชิญร่วมเคารพธงชาติหน้าเสาธง

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand New Gen Inventors Awaed 2020" (I-New Gen 2020)

เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าใช้บริการศูนย์ภาษา

 

เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าใช้บริการศูนย์ภาษา


ศูนย์ภาษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษาต่างประเทศ บริการหนังสือ สื่อการเรียนรู้DVD/VCDบทสนทนา/ภาพยนตร์ เครื่องเล่น หูฟัง ทีวีLCD

บริการให้คำแนะนำปรึกษาการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และ การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST