Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 *NEW*

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 *์NEW*

ประชาสัมพันฑ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กำหนดการโครงการฝึกทักษาวิชาการและวิชาชีพ ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 *New*

ขอแก้ไขปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย **New**

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1/2

แนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่อง แนวปฏิบัติการการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์  << คลิก

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561 *NEW*

การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี * New*

 

Pages