• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

New : ประกาศตารางสอบปลายภาค (เฉพาะรายวิชาทับซ้อน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

New : ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ปีการศึกษา 2560

จุลสาร มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ปีที่ 4 ฉบับที่10 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561

5 กรกฎาคม 2561 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561