Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

ขอเชิญส่งบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ของนศ.ปริญญาตรี ๒๕๕๙

ขอเชิญ ส่งบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนำเสนอในเวทีวิจัยงานราชภัฎวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๙  

>> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

หรือ www.sct.nstru.ac.th