• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)  

คำสั่งมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- คำสั่งที่ 1001/2566           เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565     (upload 08/06/2566)                                                            
     

 

งานวิชาการและวิจัย

คำสั่งที่ 112/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โรงเรียนห้วยยอด                                                                     
คำสั่งที่ 113/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565     

คำสั่งที่ 114/2565      

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ส+ (๕ส พลัส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕    

คำสั่งที่ 120/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการด้านการสอนและการใช้ห้องปฏิบัติการ
คำสั่งที่ 129/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 
คำสั่งที่ 130/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คำสั่งที่ 136/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
คำสั่งที่ 3/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA    
คำสั่งที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
คำสั่งที่ 33/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมแนวคิดการสร้างธุรกิจศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้
- คำสั่งที่ 48/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ส+ (๕ส พลัส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕    
คำสั่งที่ 49/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน (Knowledge Management : KM)   
- คำสั่งที่ 50/2566  เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการสนับสนุนข้อมูลการดำเนินการตามระบบ AUN-QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕    
- คำสั่งที่ 51/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   
- คำสั่งที่ 63/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ แก่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 
- คำสั่งที่ 62/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนของงานวิชาการและวิจัย (งานมอบหมายพิเศษจากคณะฯ)   
- คำสั่งที่ 72/2566             เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง                                                       
- คำสั่งที่ 74/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์    
- คำสั่งที่ 74/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
- คำสั่งที่ 75/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โรงเรียนแสงทองวิทยา
- คำสั่งที่ 83/2566   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
- คำสั่งที่ 95/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โรงเรียนวังวิเศษ     (upload 10/06/2566)  

 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

- คำสั่งที่ 115/2565              เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิทย์ - ประมง ร่วมบุญออกพรรษา                                                                                          
- คำสั่งที่ 117/2565  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565    
- คำสั่งที่ 122/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมเมล็ดพันธุ์พัฒนา  
- คำสั่งที่ 133/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ฉลาดใช้ ICT

คำสั่งที่ 135/2565   

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมชมรมรักษ์ดุหยง   

คำสั่งที่ 138/2565 

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัมพันธ์

คำสั่งที่ 8/2566

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมวิทย์-ประมง มินิมาราธอน ชมธรรมชาติราชมงคล  

- คำสั่งที่  17/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม
- คำสั่งที่ 40/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
- คำสั่งที่ 64/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    
- คำสั่งที่ 67/2566 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายพัฒนานักศึกษา (งานมอบหมายพิเศษจากคณะฯ)    
คำสั่งที่ 80/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคุณธรรมนำชีวิตลูกเสม็ดขาว        
- คำสั่งที่ 91/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
   

 

งานบริหารและวางแผน

คำสั่งที่ 124/2565           เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คำสั่งที่ 125/2565  เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ (งานมอบหมายพิเศษ)     
คำสั่งที่ 126/2565   เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง    (ยกเลิก)  
- คำสั่งที่ 127/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     (ยกเลิก)      
คำสั่งที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พ.ศ. 2566-2570
คำสั่งที่ 6/2566     เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ยกเลิก)  
คำสั่งที่ 18/2566    เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
คำสั่งที่ 22/2566     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    (ยกเลิก)  
คำสั่งที่ 26/2566    เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คำสั่งที่ 41/2566   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   
- คำสั่งที่ 42/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (เพิ่มเติม)   
- คำสั่งที่ 58/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    (upload 09/05/2566)