• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)  

งานวิชาการและวิจัย

คำสั่งที่ 112/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โรงเรียนห้วยยอด