• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)   

คำสั่งมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คำสั่งที่ 148/2566   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง  
คำสั่งที่ 176/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบและกลไกศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2566  
คำสั่งที่ 2314/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

 

งานวิชาการและวิจัย

- คำสั่งที่ 120/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง           
- คำสั่งที่ 122/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและวิจัย (งานมอบพิเศษจากคณะฯ)
- คำสั่งที่ 124/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566                                                   
- คำสั่งที่ 129/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567                                                               
- คำสั่งที่ 132/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง          
- คำสั่งที่ 136/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการศึกษาระบบนิเวศหญ้าทะเล                     
- คำสั่งที่ 143/2566       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ค่ายบูรณา Science and Social Studies Camp                              
- คำสั่งที่ 144/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส พลัส ประจำปีการศึกษา 2566    
- คำสั่งที่ 146/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Open House RUTS FISH TECH    
- คำสั่งที่ 10/2567  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการ "SMT Camp" โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง  
- คำสั่งที่ 11/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการ "SMT Camp" โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง  
- คำสั่งที่ 13/2567                  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  "โครงการค่ายวิทยาศาสตาร์ -พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เรียนรู้วิธีคิดสร้างสรรค์" แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
- คำสั่งที่ 44/2567  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน (Knowledge Management : KM)        (18/04/2567)    

 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

คำสั่งที่ 109/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศิาย์เก่ากับการพัฒนาวิชาชีพสู่ผู้ประกอบการณ์รุ่นใหม่
คำสั่งที่ 117/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญสารทเดือนสิบ
- คำสั่งที่ 126/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
- คำสั่งที่ 131/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประจำปีการศึกษา 2566                       
- คำสั่งที่ 133/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลากเรือพระ   
- คำสั่งที่135/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566
- คำสั่งที่ 139/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทอดกฐินสามัคคี    
- คำสั่งที่ 142/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิทย์-ประมง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- คำสั่ง 145/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการกีฬาพาเพลิน เชื่อมสัมพันธ์ รวมพลน้องพี่วิทย์-ประมง
- คำสั่ง 147/2566  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการทำบุญวิถีไทย
- คำสั่ง 148/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปลูกไม้ทางทะเลเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง
คำสั่ง 149/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ FOOD SCI BAKERY
คำสั่งที่ 12/2567  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก
คำสั่งที่ 33/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566     
- คำสั่งที่ 47/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา (งานมอบมหมาพิเศษจากคณะฯ)        (18/04/2567)    

 

งานบริหารและวางแผน  

คำสั่งที่ 119/2566   เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567       
คำสั่งที่ 127/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                                                        
- คำสั่งที่ 138/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พ.ศ.2566-2570        
- คำสั่งที่ 34/2567        เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567                      
- คำสั่งที่ 42/2567  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567        (18/04/2567)