• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)  

งานวิชาการและวิจัย

คำสั่งที่ 112/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โรงเรียนห้วยยอด                                                                     
คำสั่งที่ 113/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565     

คำสั่งที่ 114/2565        

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ส+ (๕ส พลัส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕    

คำสั่งที่ 120/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการทางวิชาการด้านการสอนและการใช้ห้องปฏิบัติการ
คำสั่งที่ 129/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 
คำสั่งที่ 130/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คำสั่งที่ 136/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
คำสั่งที่ 3/2566  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA    

 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

- คำสั่งที่ 115/2565              เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิทย์ - ประมง ร่วมบุญออกพรรษา                                                                                          
- คำสั่งที่ 117/2565  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565    
- คำสั่งที่ 122/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมเมล็ดพันธุ์พัฒนา  
- คำสั่งที่ 133/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ฉลาดใช้ ICT

คำสั่งที่ 135/2565   

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมชมรมรักษ์ดุหยง   

คำสั่งที่ 138/2565 

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัมพันธ์

คำสั่ง 8/2566

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมวิทย์-ประมง มินิมาราธอน ชมธรรมชาติราชมงคล  

- คำสั่งที่  17/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

งานบริหารและวางแผน

คำสั่งที่ 6/2566             เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
คำสั่งที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พ.ศ. 2566-2570
คำสั่งที่ 124/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คำสั่งที่ 125/2565  เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ (งานมอบหมายพิเศษ)     
คำสั่งที่ 126/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง      
- คำสั่งที่ 127/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง