• ภาษาไทย
    • English

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

 

ข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    แบบกรอกภาระงาน     21-8-62: 15.00 น.
   
รายงานการประชุม แบบประเมินออนไลน์ของหน่วยต่างๆ 
   
    แบบฟอร์มหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มหน่วยทะเบียน        
  แบบฟอร์มหน่วยแนะแนว / ให้คำปรึกษา 
แบบฟอร์มหน่วยหลักสูตร    
  แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา 
แบบฟอร์มหน่วยวิจัยและฝึกอบรม    
  แบบฟอร์มศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์มหน่วยฝึกงานและสหกิจ    
  แบบฟอร์มหน่วยบุคลากร 
แบบฟอร์มฝึกทักษะวิชาชีพ    
  แบบฟอร์มหน่วยการเงินและบัญชี  
แบบฟอร์มวิชาการ    
  แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ   
แบบฟอร์มหน่วยบัณฑิตศึกษา    
  แบบฟอร์มหน่วยนโยบายและแผน  
คำสั่ง     
    แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ
คะแนน 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2560 (ภายนอก)