• ภาษาไทย
    • English

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

 

ข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    แบบกรอกภาระงาน   
   
รายงานการประชุม แบบประเมินออนไลน์ของหน่วยต่างๆ 
   
แบบฟอร์มหน่วยทะเบียน  แบบฟอร์มหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
       
แบบฟอร์มหน่วยหลักสูตร แบบฟอร์มหน่วยแนะแนว / ให้คำปรึกษา 
       
แบบฟอร์มหน่วยวิจัยและฝึกอบรม    แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา 
       
แบบฟอร์มหน่วยฝึกงานและสหกิจ แบบฟอร์มศิลปวัฒนธรรม
       
แบบฟอร์มฝึกทักษะวิชาชีพ แบบฟอร์มหน่วยบุคลากร 
       
แบบฟอร์มวิชาการ แบบฟอร์มหน่วยการเงินและบัญชี  
       
แบบฟอร์มหน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ      15 มกราคม 2563
       
คำสั่ง    11 กุมภาพันธ์ 2563 แบบฟอร์มหน่วยนโยบายและแผน     
       
    แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ