• ภาษาไทย
    • English

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

 

ข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    แบบกรอกภาระงาน   
   
รายงานการประชุม แบบฟร์อมหน่วยบริการวิชาการ
   
  แบบฟอร์มหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มหน่วยทะเบียน    
  แบบฟอร์มหน่วยแนะแนว/ให้คำปรึกษา
แบบฟอร์มหน่วยหลักสูตร    
  แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา
แบบฟอร์มหน่วยวิจัยและฝึกอบรม    
  แบบฟอร์มศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์มหน่วยฝึกงานและสหกิจ    
  แบบฟอร์มหน่วยบุคลากร
แบบฟอร์มฝึกทักษะวิชาชีพ    
  แบบฟอร์มหน่วยการเงินและบัญชี 
แบบฟอร์มวิชาการ    
  แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ
แบบฟอร์มหน่วยบัณฑิตศึกษา    
  แบบฟอร์มหน่วยนโยบายและแผน  อัพเดท 08/11/2561
คำสั่ง    
    แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ
คะแนน 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2560 (ภายนอก)