• ภาษาไทย
    • English

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

รายงานการประชุม แบบกรอกภาระงาน     14/08/2561
    คณะกรรมการบริหาร  
    คณะกรรมการประจำ แบบฟร์อมหน่วยบริการวิชาการ
    คณาจารย์  
  แบบฟอร์มหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มหน่วยทะเบียน    
  แบบฟอร์มหน่วยแนะแนว/ให้คำปรึกษา
แบบฟอร์มหน่วยหลักสูตร    
  แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา
แบบฟอร์มหน่วยวิจัยและฝึกอบรม    
  แบบฟอร์มศิลปวัฒนธรรม
แบบฟอร์มหน่วยฝึกงานและสหกิจ    
  แบบฟอร์มหน่วยบุคลากร
แบบฟอร์มฝึกทักษะวิชาชีพ    
  แบบฟอร์มหน่วยการเงินและบัญชี 
แบบฟอร์มวิชาการ    
  แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ
แบบฟอร์มหน่วยบัณฑิตศึกษา    
  แบบฟอร์มหน่วยนโยบายและแผน
คำสั่ง    
    แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ