• ภาษาไทย
    • English

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

 

คำสั่ง    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ       8 เมษายน 2563
   
รายงานการประชุม แบบประเมินออนไลน์ของหน่วยต่างๆ 
   
แบบฟอร์มหน่วยทะเบียน  แบบฟอร์มหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
       
แบบฟอร์มหน่วยหลักสูตร แบบฟอร์มหน่วยแนะแนว / ให้คำปรึกษา     7 พฤษภาคม 2563
       
แบบฟอร์มหน่วยวิจัยและฝึกอบรม    แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา     21 พฤษภาคม 2563
       
แบบฟอร์มหน่วยฝึกงานและสหกิจ แบบฟอร์มศิลปวัฒนธรรม    8 พฤษภาคม 2563
       
แบบฟอร์มฝึกทักษะวิชาชีพ แบบฟอร์มหน่วยบุคลากร      9 เมษายน 2563
       
แบบฟอร์มวิชาการ แบบฟอร์มหน่วยการเงินและบัญชี  
       
แบบฟอร์มหน่วยบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ    
       
แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ แบบฟอร์มหน่วยนโยบายและแผน