Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

 

    

 

   ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย

 คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

   

ดาวน์โหลด

           

Facebook Fanpage

ข่าววิจัยและสัมมนา

แบบฟอร์มหน่วยวิจัยและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 *New*

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560

งานสัมมนา "วิจัยงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2"

ขอเชิญส่งบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ของนศ.ปริญญาตรี ๒๕๕๙

ขอเชิญ ส่งบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนำเสนอในเวทีวิจัยงานราชภัฎวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๙  

>> ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับลงทะเบียนส่งบทความ

  ประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลวารสารที่อยู่ใน Beall's list

   

  ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฯ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ ๑ (๓๐เม.ย.๕๘)

  ประกาศ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย (๓๐เม.ย.๕๘)

  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   เรื่อง  ขอให้เสนอโครงการวิจัย  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา 

  การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  ประกาศ : การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม << คลิกเลย

  การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรฯ ๒๕๕๘

  ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

  Pages