ประชุมการเตรียมความพร้อมงานเดิน- วิ่ง ร่วมก้าว ก้องรักษ์ ราชมงคล และ รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรงานประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการประชุมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อเตรียมความพร้อมงานเดิน- วิ่ง ร่วมก้าว ก้องรักษ์ ราชมงคล และรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ รอบเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมี นางสาวกนกวรรณ จู้ห้อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567