โครงการการปรับพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการปรับพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา อุ้ยเอ้ง หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานการจัดโครงการ และมี ดร.นัทธ์หทัย เครบส์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยนักศึกษาจะได้เรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์