รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมต้อนรับผู้ปกครงและนักศึกษาใหม่ ในการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมต้อนรับผู้ปกครงและนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2567 บรรยากาศเป็นกันเอง โดยมีอาจารย์ประจำหอพักและรุ่นพี่ร่วมให้การต้อนรับน้องๆ และผู้ปกครอง ในช่วงบ่ายน้อง ๆ ได้เข้ารับเครื่องหมาย ชุดพละ ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ดูแล

=================================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

=================================