อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (การผลิตอาหารปลาต้นทุนต่ำ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทอนหาน อำเภอปะเหลียน ในโครงการวิจัย เรื่อง “การยกระดับขีดความสามารถของผู้เลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดตรัง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การยกระดับขีดความสามารถของผู้เลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดตรัง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย คณะผู้วิจัยในโครงการฯ ลงพื้นที่เป้าหมาย ณ กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทอนหาน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (การผลิตอาหารปลาต้นทุนต่ำ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านทอนหาน อำเภอปะเหลียน

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตอาหารปลาต้นทุนต่ำ ซึ่งการลดต้นทุนในการผลิตอาหารสำหรับปลาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจการเลี้ยงปลามีความสามารถในการแข่งขันในตลาด และมีโอกาสสร้างกำไรมากขึ้นในระยะยาว การลดต้นทุนจะช่วยเพิ่มกำไรในการผลิต การลดต้นทุนช่วยลดความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดที่สูงขึ้นได้ ทำให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการปรับราคา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ด้านการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นในการเลี้ยงสัตว์น้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

===========================
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

===========================

ติดตามเพจงานวิจัยได้ที่ : https://www.facebook.com/profile.php?id=61560106312629

===========================