คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗