คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗