คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมประชุม ASEN-FEN Core and Board Members Meeting ผ่านระบบออนไลน์ WEBEX MEETING

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมประชุม ASEN-FEN Core and Board Members Meeting ในหัวข้อ “ASEAN-FEN Membership application” และ “China ASEAN-FEN Presidential Forum 2024” ผ่านระบบออนไลน์ WEBEX MEETING ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

=================================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

=================================