ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าแคมป์ Hackathon 4 Health “นักปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ นักวิชาการศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าแคมป์ Hackathon 4 Health “นักปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคม” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนยายน 2567

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโอกาสให้กับผู้นำนักศึกษาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อร่วมออกแบบสร้างสรรค์แพลตฟอร์มสื่อสารสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม โดยมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

=================================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

=================================