ชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกิดเป็นทักษะการพัฒนาอาชีพจากขวดน้ำพลาสติก

ชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการพัฒนาอาชีพจากขวดน้ำพลาสติก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฎ นิลออ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลนักศึกษาตลอดการฝึกปฏิบัติ ณ โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย ศูนย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

=================================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

=================================