โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “Coastal Biodiversity for Sustainable Development Goals Workshop”

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย คุณสมิทธิ หาเรือนพืชน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานพิเศษ พร้อมด้วยคณะ

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “Coastal Biodiversity for Sustainable Development Goals Workshop” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อร่วมศึกษาและสรุปความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งทะเลและแหล่งเรียนรู้ที่อยู่อาศัยในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ภัยคุกคามหลักต่อความหลากหลายของชายฝั่ง และเรื่องราวของหญ้าทะเลและพะยูนในจังหวัดตรัง แพลงก์ตอนชายฝั่ง และความสำคัญต่อพื้นที่ชายฝั่ง ตลอดจนการลงพื้นที่เยี่ยมชมแพปู เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ชายฝั่ง ระบบนิเวศป่าชายเลน และปูป่าชายเลน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชาวประมงพื้นบ้าน ในลงพื้นที่สำรวจแหล่งประมงชายฝั่ง ณ ท่าเรือประมงท้องถิ่น บ้านโต๊ะบัน อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทุกระดับ โดยมีกลไกระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในระดับพื้นที่ เป็นรากฐานสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติ

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่:
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php