คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรร่วมกันทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กับ คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย ดร.นัทธ์หทัย เครบส์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วม ประชุมปรึกษาหารือการจัดการหลักสูตรร่วมทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่:
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php