horse crab

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศคืนสู่ท้องทะเล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกิจ ผินรับ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และหัวหน้าโครงการ การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ในจังหวัดตรังและกระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธนาคารปูม้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง ในกิจกรรมจิตอาสา “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศคืนสู่ท้องทะเล” ณ ท่าเทียบเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี นายอาทิตย์ ด้วนเกตุ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยมี นางพรทิพย์ สมเกียรติวีระ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภูมิภาค นายชาญนุวัฒน์ วิหงษ์ ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 2 นางสุนิสา ใสยมานนท์ ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 3 และนางสาววรรณสิริ โททอง ผู้จัดการ อ.ต.ก.เขต 4 ร่วมด้วยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และร่วมกันปล่อยลูกปูม้าระยะซูเอี๊ยะจำนวน 11 ถัง ลงสู่ทะเลตรังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศคืนสู่ทะเล เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567