oysters

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมหน่วยวิจัยการเพาะพันธุ์หอยทะเล     

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของโรงเพาะลูกหอยนางรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และชี้แนะช่องทางในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก      

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ภูมี หัวหน้าสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เข้าร่วมรับฟังและการนำเสนอการเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากโรงเพาะฟัก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

จากนั้น เยี่ยมชมพื้นที่หน่วยวิจัยเพาะพันธุ์หอยทะเล และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงหอยนางรมในบ่อดิน ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง