• ภาษาไทย
  • English

อ.ผ่องศรี พัฒนมณี


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mrs. Pongsri Patthanamanee
ชื่อภาษาไทย       : นางผ่องศรี พัฒนมณี
ตำแหน่ง          : อาจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : Sri9638@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท   ศศ.ม.   การแนะแนว         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • ปริญญาตรี   ค.บ.    การศึกษาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................