• ภาษาไทย
  • English

รศ.ดร.ณัฐฑิตา โรจน์ประศาสน์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assoc. Prof. Dr. Natthita Rojchanoprasart
ชื่อภาษาไทย       : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐทิตา โรจน์ประศาสน์
ตำแหน่ง             : รองศาสตราจารย์

หลักสูตร              :   -

TEL             : -

EMAIL         : natthita@hotmail.com

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก   ปร.ด.    ประชากรศึกษา                   มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท     สต.ม.    สถิติ                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี    บธ.บ.     บริหารธุรกิจ (ธุรกิจศึกษา)     วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 
ประสบการณ์การสอน
 • การวางแผนการทดลองทางการประมง , หลักสถิติ , สถิติในชีวิตประจำวัน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง , ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

งานวิจัยที่สนใจ

 • การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
ผลงานวิจัย
รายการ ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง
หัวหน้าโครงการวิจัย ปี 2554

การรับรู้ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่งต่อผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง

  งบประมาณ 2555 ความยั่งยืนจากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์กรชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตรัง
  งบประมาณ 2555-2556 กระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่งในจังหวัดตรัง
 

เมษายน พ.ศ. 2558-มีนาคม 2559

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านในการดำเนินงานธุรกิจสัตว์น้ำสีเขียวและการฟื้นฟูสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลชุมชนเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง
  พฤษภาคม 2561-เมษายน 2561 เครือข่ายทางสังคมและพลังข้อมูลสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรหอยตลับของชุมชนในลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง
  งบประมาณ 2561 ผลผลิตทางการประมงและผลกระทบทางเศรษฐกิจของปะการังเทียมต่อชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง
ผู้ร่วมวิจัย ปี 2559 โครงการการสร้างตัวแบบเชิงกระบวนการและเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังสู่ความยั่งยืน
 

 

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
  • ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ ปรีดา เกิดสุข พรคิด อั้นขาว และธงชัย นิติรัตน์สุวรรณ. (2546). โปรแกรมวิเคราะห์พรรณปลาไทย. เกษตรบางพระ, 39 (4), 52-62.
  • ณัฐทิตา โรจนประศาสน์, วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ และประเสริฐ ทองหนูนุ้ย (2556ก). ตัวชี้วัดความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดpชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตรัง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร. ศรีวิชัย), 5(1), 78-95.

  • ณัฐทิตา โรจนประศาสน์, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย และวิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ (2556ข). ความรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพะยูนของชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร. ศรีวิชัย), 5(2), 39-55.

  • Rojchanaprasart, N. and Tongnunui, P. (2013). Coastal Residents’ Perceptions of the Impact of Community-based Tourism. NIDA Development Journal, 53(4).

  • Rojchanaprasart, N., Tongnunui, P. and Tinnungwattana, W. (2014). Comparison between Traditional Ecological Knowledge of Coastal Villagers in Trang Province, Thailand and Scientific Ecological Knowledge regarding Dugong. Kasetsart J. (Soc. Sci) 35(2).

  • ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ และประเสริฐ ทองหนูนุ้ย. (2557). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพะยูนและหญ้าทะเล สำหรับโรงเรียนชายฝั่งจังหวัดตรัง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6(2 ), 35-47.

  • ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ และประเสริฐ ทองหนูนุ้ย (2558). ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, 36(1), 1-14.

  • Rojchanaprasart, N., Tongnunui, P., Songrak, A., Porndetanan, B., Sanlee, D., Saeton, S. and Chumsaengsri, T. (2018). Development of operational plans for the green aquatic animal business and the aquatic animal restoration of seagrass beds with the participation of small-scale fishers from the Koh Muk community, Trang Province, Thailand. NIDA Development Journal, 58(1), 181-203.

  • ณัฐทิตา โรจนประศาสน์, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, อภิรักษ์ สงรักษ์, บุญครื้น พรเดชอนันต์, ดาวรรณ สันหลี, สมศักดิ์ แซ่ตั้น, et al. (2560). บทเรียนของชาวประมงพื้นบ้านในการดำเนินงานธุรกิจสัตว์น้ำสีเขียวและนฟูสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลชุมชนเกาะมุกด์จังหวัดตรัง. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 57(4), 174-196.

  • ณัฐทิตา โรจนประศาสน์, ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย, อภิรักษ์ สงรักษ์, บุญครื้น พรเดชอนันต์, ดาวรรณ สันหลี, สมศักดิ์ แซ่ตั้น, et al. (2561). การปรับตัวของกลุ่มสตรีบ้านเกาะมุกด์ในการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อลดปัญหาเศรษฐกิจของครัวเรือน. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 10(1), 81-96.

 • International conference (ภาคโปสเตอร์)

  • Rojchanaprasart, N., Tongnunui, P., Songrak, A., Porndetanan, B., Sanlee, D., Saeton, S. and Chumsaengsri, T. (2016). Performance of Green Aquatic Animal Business and Aquatic Animal Restoration in Seagrass Bed with Participation of Small-Scale Fishers from Koh Muk Community, Trang. Poster of International Fisheries Symposium 2015. 1-4 December 2015, Penang, Malasia.

  • Rojchanaprasart, N., Tongnunui, P., Songrak, A., Porndetanan, B., Sanlee, D., Saeton, S. and Chumsaengsri, T. (2017). Knowledge and Satisfaction of Lae Lay Youth at Ban Koh Muk, Trang Province, Participating in a Youth Camp to Protect Seagrass and Aquatic Animals. Poster of International Fisheries Symposium -IFS 2016: Promoting Healthier Aquaculture and Fisheries for Food Safety and Security. Phu Quoc Island, Vietnam, October 01- November 02, 2016.

ตำรา

 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่
พ.ศ. 2541 อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

พ.ศ.2538-2540 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว

พ.ศ.2521-2538

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

- พนักงานการเงินและบัญชี

- นักวิชาการการเงินและบัญชี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี